ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

Τοις εντευξομένοις εις την παρούσαν έκδοσιν, τέκνοις της Μητρός Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και της ημετέρας Μετριότητος αγαπητοίς, χάριν και ειρήνην παρά Θεού.
Τυγχάνει τοις πάσι γνωστή και επιμεμαρτυρημένη διά τε τήν Αγίαν ημών Ορθόδοξον Εκκλησίαν και διά την γένει Χριστιανικήν και θύραθεν τέχνην η αξία των ιερών εικόνων και μάλιστα τών τής λαμπράς βυζαντινής περιόδου, όπου και αν αύται ευρίσκωνται τεθησαυρισμέναι.
Δια την Ορθόδοξον ημών Εκκλησίαν η τέχνη της εικονογραφίας αποτελεί, δια μέσου των αιώνων, λειτουργικήν έκφρασιν της πίστεως, αλλά και των αγιογράφων, η οποία τέχνη ηυδοκίμησεν ιδίως παρά τω Ορδοδόξω Ελληνικώ λαώ.
Η συντήρησις και η μελέτη των ιερών εικόνων αποτελεί πάντοτε προσφοράν αξιόλογον προς την Εκκλησίαν και την τέχνην, εν τη εννοία δε ταύτη χαιρετίζομεν μετ' ιδιατέρας χαράς και τιμής από της Μητρός Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και της ημετέρας Μετριότητος προσωπικώς την προβολήν των εβδομήκοντα και δύο ιερών εικόνων τής μεταβυζαντινής περιόδου της Συλλογής Βελιμέζη.
Ιδιαιτέρως χαιρετίζομεν, εξ ετέρου, την πρωτοβουλίαν του Μουσείου Μπενάκη, όπως πραγματοποιήση τον "περίπλουν των εικόνων" της Συλλογής Βελιμέζη ανά τας πόλεις Ευρωπαϊκών χωρών, αρχής γινομένης εκ της πόλεως της Θεσσαλονίκης, εντός των πλαισίων των εν αυτή ως Πολιτιστική Πρωτευούση της Ευρώπης, δια το έτος 1997, πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Επαναλαμβάνοντες τα εκ μέσης καρδίας συγχαρητήρια προς ένα έκαστον των πολλών εκλεκτών συντελεστών της νέας ταύτης κατά πάντα επαινετής πρωτοβουλίας και προσφοράς του Μουσείου Μπενάκη, της προβαλλούσης ιδιατέρως την ορθόδοξον εκκλησιαστικήν τέχνην της εικονογραφίας, απονέμομεν πάσιν ολόθυμον την πατρικήν και Πατριαρχικήν ημών ευλογίαν, και εκφράζομεν την βεβαιότητα ότι και η έκθεσις αύτη θέλει έχει την δέουσαν ανταπόκρισιν παρά τε τω ορθοδόξω λαώ και ευρύτερον παρά τοις θαυμασταίς του συγκεκριμένου πλούτου της Ορθοδοξίας και πάσι τοις φιλομούσοις μελετηταίς, ημετέροις και ξένοις.
Η δε του ενανθρωπίσαντος Κυρίου ημών Ιησού χάρις, η ειρήνη, το φως και το άπειρον έλεος είησαν μετά πάντων υμών.

Δεκεμβρίου κθ'

© ART TOPOS, 1998
E-mail: info@artopos.org
Τελευταία ενημέρωση: 11/10/1998
Με την ευγενική υποστήριξη του
Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου