Alexis Akrithakis

Issue Articles
--- Alexis Akrithakis works from the Zacharias G. Portalakis Collection
--- Alexis Akrithakis: Biographical information

© ART TOPOS, 1996, 1997
info@artopos.org